aktualności

Aktualności

Przez długi czas nie było aktu­al­nych infor­ma­cji na stro­nie, co ozna­czać może tylko tyle, że działo się tak dużo, że nie było czasu o tym pisać. Pole­cam więc to co ostat­nio można było prze­czy­tać, a mia­łem w tym udział:

  1. Enfor­ce­ment of Judg­ments and Arbi­tral Awards in Com­mer­cial Mat­ters Glo­bal Guide, wydane jako pozy­cja książ­kowa, ale dostępne rów­nież na http://uk.practicallaw.com/0–619-3441,
  2. Prze­gląd orzecz­nic­twa doty­czą­cego odpo­wie­dzial­no­ści ISP (http://czytelniaonline.pl/spis.htm?comm=glosa/pdf/2016/01/glosa_2016_01_003.pdf&nro=151278499) w Glosie.

A już 1 sierp­nia będę miał przy­jem­ność wziąć udział w kon­fe­ren­cji otwie­ra­ją­cej szkołę prawa IP na Wydziale Prawa w Pozna­niu orga­ni­zo­waną przez ELSA (http://lawschool2015.elsa.org.pl/) i powie­dzieć parę słów na temat odpo­wie­dzial­no­ści ISP w pol­skim pra­wie w ramach ostat­niego wystąpienia.