Specjalizacje

Kan­ce­la­ria IP/IT świad­czy usługi praw­ni­cze przede wszyst­kim w zakre­sie prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej (IP) i prawa nowych tech­no­lo­gii (IT).

Spe­cja­li­za­cja Kan­ce­la­rii IP/IT obej­muje w szczególności:

prawo autor­skie

 • ocena mate­ria­łów (tre­ści) pod kątem naru­szeń prawa autor­skiego oraz pomoc w docho­dze­niu rosz­czeń zwią­za­nych z naru­sze­niami praw autor­skich i praw pokrewnych,
 • przy­go­to­wy­wa­nie i ana­liza umów licen­cyj­nych, umów prze­no­szą­cych autor­skie prawa mająt­kowe, umów do pro­jek­tów budow­la­nych, umów o reali­za­cję pro­gra­mów audio­wi­zu­al­nych, itp. oraz pomoc w docho­dze­niu rosz­czeń z takich umów,

prawo mediów (ochrona dóbr osobistych)

 • ocena mate­ria­łów pra­so­wych (także tych opu­bli­ko­wa­nych w Inter­ne­cie) pod kątem naru­szeń dóbr oso­bi­stych, w tym wizerunku,
 • spo­rzą­dza­nie tek­stów spro­sto­wań, pomoc w docho­dze­niu rosz­czeń zwią­za­nych z publi­ka­cjami w pra­sie i Internecie,
 • doradz­two w zakre­sie publi­ko­wa­nia mate­ria­łów w Inter­ne­cie i odpo­wie­dzial­no­ści praw­nej z tym związanej,
 • spo­rzą­dza­nie i ana­liza regu­la­mi­nów kon­kur­sów audio­wi­zu­al­nych i pra­so­wych, pro­gra­mów lojal­no­ścio­wych, pro­mo­cji, itp.
 • ocena prawna mate­ria­łów reklamowych.

prawo nowych tech­no­lo­gii / e-commerce

 • spo­rzą­dza­nie i ana­liza regu­la­mi­nów świad­cze­nia usług drogą elek­tro­niczną dla skle­pów inter­ne­to­wych i innych por­tali inter­ne­to­wych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem prawa konsumenckiego,
 • przy­go­to­wy­wa­nie i ana­liza umów licen­cyj­nych, umów prze­no­szą­cych prawa do ser­wi­sów inter­ne­to­wych, umów wdro­że­nio­wych i umów doty­czą­cych świad­cze­nia usług w zakre­sie nowych technologii,
 • bie­żące doradz­two prawne dla pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność w Inter­ne­cie, w tym tzw. ISP (Inter­net Service Providers).

nie­uczciwa konkurencja

 • ocena dzia­łań przed­się­biorstw pod kątem ewen­tu­al­nych naru­szeń prawa,
 • podej­mo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu docho­dze­nie rosz­czeń zwią­za­nych z naru­sze­niami w zakre­sie nie­uczci­wej konkurencji.

domeny inter­ne­towe

 • doradz­two w zakre­sie reje­stra­cji i prze­no­sze­nia praw do domen,
 • udział w nego­cja­cjach doty­czą­cych odstą­pie­nia domen,
 • docho­dze­nie rosz­czeń zwią­za­nych z naru­sze­niem praw w wyniku reje­stra­cji domen.

ochrona danych osobowych

 • ana­liza zgod­no­ści przy­ję­tych roz­wią­zań z regu­la­cjami w zakre­sie ochrony danych osobowych,
 • repre­zen­ta­cja w postę­po­wa­niach przed GIODO.

 

Ponadto Kan­ce­la­ria IP/IT świad­czy doradz­two prawne w nastę­pu­ją­cym zakresie:

 • obsługa kor­po­ra­cyjna spółek i prawo upadłościowe,
 • umowy han­dlowe,
 • nie­ru­cho­mo­ści i inwe­sty­cje budowlane,
 • prawo pracy,
 • prawo admi­ni­stra­cyjne.

W ramach współ­pracy z kan­ce­la­rią adwo­kacką w War­sza­wie ofe­ru­jemy rów­nież wspar­cie w postę­po­wa­niach sądo­wych i poza­są­do­wych, w tym repre­zen­ta­cję w pro­ce­sie karnym.

Kan­ce­la­ria IP/IT stale współ­pra­cuje z reno­mo­wa­nymi kan­ce­la­riami adwo­kac­kimi i rad­cow­skimi w War­sza­wie, a także w razie potrzeby z kan­ce­la­rią nota­rialną i komor­ni­czą, zapew­nia­jąc pomoc wyspe­cja­li­zo­wa­nych praw­ni­ków w skom­pli­ko­wa­nych przypadkach.