Kim jestem

Wykształ­ce­nie:

263248_10151465590577921_662529068_n

Andrzej Potasz ukoń­czył z wyróż­nie­niem prawo na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, a także Szkołę Prawa Ame­ry­kań­skiego pro­wa­dzoną we współ­pracy Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego i Uni­wer­sy­tetu na Flo­ry­dzie. Stu­dio­wał rów­nież prawo na Uni­ver­si­teit Utrecht w Holan­dii. Jest wpi­sany na listę adwo­ka­tów Izby Adwo­kac­kiej w War­sza­wie. Obec­nie pra­cuje nad roz­prawą dok­tor­ską w Insty­tu­cie Nauk Praw­nych PAN, zaj­mu­jąc się zasa­dami odpo­wie­dzial­no­ści pod­mio­tów świad­czą­cych usługi w Internecie.

Doświad­cze­nie:

Dotych­cza­sowa prak­tyka Andrzeja Pota­sza zwią­zana jest z pra­wem wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej (w tym pra­wem mediów i pra­wem Inter­netu), pra­wem admi­ni­stra­cyj­nym i pra­wem spółek. W ramach swo­jej prak­tyki Andrzej Potasz zaj­mo­wał się w szczególności:

  • pro­wa­dze­niem spo­rów sądo­wych w spra­wach gospo­dar­czych, spra­wach o znie­sła­wie­nie i ochronę dóbr oso­bi­stych, a także w spra­wach z zakresu prawa pracy, prawa kar­nego i innych,
  • bie­żącą obsługą prawną spółek, w tym spółek z udzia­łem kapi­tału zagranicznego,
  • przy­go­to­wy­wa­niem i nego­cjo­wa­niem umów han­dlo­wych (m.in. sprze­daży, bar­teru, prze­nie­sie­nia praw autor­skich, two­rze­nia i roz­woju opro­gra­mo­wa­nia, sprze­daży por­tali inter­ne­to­wych, umów spon­sor­skich i rekla­mo­wych, pro­gra­mów lojalnościowych),
  • doradz­twem praw­nym w zakre­sie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w Internecie,
  • doradz­twem w pro­ce­sie naby­wa­nia nieruchomości,
  • bada­niem stanu praw­nego (due dil­li­gence) spółek prawa han­dlo­wego i nie­ru­cho­mo­ści przy trans­ak­cjach M&A.

Andrzej Potasz współ­pra­co­wał m.in. z reno­mo­wa­nymi kan­ce­la­riami adwo­kac­kimi w War­sza­wie oraz z Hel­siń­ską Fun­da­cją Praw Człowieka.

Bie­gle posłu­guje się języ­kiem angiel­skim i w stop­niu pod­sta­wo­wym języ­kiem niemieckim.