Kontakt

Jeżeli mają Pań­stwo pyta­nia lub chcą Pań­stwo umó­wić się na spo­tka­nie, pro­szę sko­rzy­stać z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego. Mogą Pań­stwo rów­nież skon­tak­to­wać się ze mną pisząc na adres: a.potasz@ipkancelaria.pl.

 

Kan­ce­la­ria IP/IT mie­ści się na Żoli­bo­rzu (War­szawa). Ponie­waż pra­cu­jemy głów­nie dla firm, dla­tego nie pro­wa­dzimy biura bez­po­śred­nio dostęp­nego dla Klien­tów. Jeżeli chcą Pań­stwo spo­tkać się z nami, umó­wimy spo­tka­nie w Pań­stwa sie­dzi­bie lub innym dogod­nym miej­scu. Pro­po­nu­jemy rów­nież obsługę prawną przez Inter­net, a w przy­padku skom­pli­ko­wa­nych i cza­so­chłon­nych pro­jek­tów — także w Pań­stwa siedzibie.

 

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści