Początek

 

Blog ma być uzu­peł­nie­niem dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii IP/IT. Na blogu poru­szana będzie nie tylko tema­tyka prawa nowych tech­no­lo­gii i prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, ale rów­nież wszel­kie inte­re­su­jące zagad­nie­nia zwią­zane z pra­wem. Nie zabrak­nie więc komen­ta­rzy do bie­żą­cych wyda­rzeń, poja­wią się rów­nież opisy star­szych, choć rów­nie cie­ka­wych kwestii.

Zapra­szam do lektury!

Andrzej Potasz